QuickFlex®                           List of machines with QuickFlex® program

QuickFlex® 的刀座是ER筒夹和快换系统在同一把刀座上的完美结合.

1
  1 - 刀座
  2 - QuickFlex®-夹头
  3 - 筒夹
  4 - 锁紧螺帽
  5 - QuickFlex®-适配器
  6 - 单手板手(专利申请中)
  7 - QuickFlex®-适配器和锁紧螺帽的螺纹
  8 - 用于QuickFlex®-适配器径向定位和轴向支承
        用的短锥体介面
  9 - ER筒夹锥体介面
10  -用于QuickFlex®-适配器的多边形扭力
        传递机构
11 - 径向支承保证QuickFlex®-适配器在负载下的  
        高刚性
    2
两个独立锥体介面确保持久使用精度
8 55 9
                                                       使用ER筒夹 使用QuickFlex®-铣刀适 配器

 

66

新型单手板手(专利申请中)使您在更换刀具 时更迅速和更安全

22 22

 

QuickFlex®的产品有哪些优点?

优点一:
投资小, 首先只需投资直接带标准ER-筒夹的刀座.
-> 也就是说, 先选用最适合您的刀座, 以后根据需要再决定是否投资带快换功能的适配器.
优点二:
最大的产品扩展性, 已投资的刀座可以在以后根据需要随时增加快换适配器.
-> 也就是说, 从投资价格优的基础刀座开始, 然后根据需要增加快换适配器灵活地扩展投资
优点三:
快换适配器可以在车削中心外与刀座合二为一和预先调置.
-> 也就是说, 通过缩短刀座安装时间从而提高了生产效率和降低了生产成本.
优点四:

用新型的单手板手(专利申请中)既迅速又安全的进行刀座置换.

QuickFlex® - Superior handling/Quick change   

youtube screen quickflex

 

说明:

提供一个基本工具箱. 包括三个不同型号的适配器, 2个夹紧板手和一个单手板手(专利申请中).

 

哪些车削中心已经使用QuickFlex®刀座?

QuickFlex®刀座适用于所有使用螺栓刀塔的车削中心.

 

List of machines wiht QuickFlex® program:

ALEX-TECH:
- VT-27G
AVIA:
- 30M
Biglia:
- B301, B501, B650, B658, B1200
- B446, B465, B545, B565, B745, B765
- B750, B1250 (16-fach Revolver/16 station turret)
- BV210, BV315
- Quattro B445, B470
CHIAH CHYUN:
- CT2/3-52/65 YM/Y2M(S)
CMZ:
- TX 52, 66
DMG MORI:
- CTV 160 VDI30
- CTX alpha VDI30 (Sternrevolver/radial tooling turret)
- CTX alpha VDI30 Trifix®
- CTX beta VDI30 (Sternrevolver/radial tooling turret)
- CTX beta VDI 40 (Scheibenrevolver/face tooling turret)
- CTX beta VDI40 Trifix®
- CTX beta 4A VDI40 Trifix®
- CTX gamma VDI40 (Scheibenrevolver/face tooling turret)
- CTX gamma VDI40 (Sternrevolver/radial tooling turret)
- DIM 1500
- DuraTurn 2050, 2550 MC
- ecoTurn 450/510
- NEF 600
- NL/NLX 1500-4000 MC/Y/SMC/SY
- NL/NLX 1500-2500 (20-fach Revolver/20 station turret)
- NLX 1500-2500 Y/SY VDI 40 Trifix®
- NLX 4000 (High Torque Milling)
- NT 3100, 3150, 3200
- NT 4200-5400
- NT/NTX 1000, 2000
- NZ/NZX 1500-2000 (16-fach Revolver/16 station turret)
- NZX 2500 (12-fach Revolver/12 station turret)
- NZX 4000
- Sprint 65 VDI 30 Trifix®
Doosan:
- Lynx 220 LMS/LY/LSY
- Lynx 220 M/LM
- Lynx 300 M
- Puma 230, 240, 280 M/MS/LM
- Puma 300 M/MS
- Puma 400, 480 M/LM
- Puma 600, 700, 800 M/LM/LY
- Puma 1500, 2000, 2500 M/MS/Y/SY
- Puma 2100 M/MS/Y/SY (12 ST, BMT55)
- Puma 2100 M/MS/Y/SY (24 ST, BMT 55)
- Puma 2100, 2600 M(S)/(S)Y (12 ST, BMT65)
- Puma 2100, 2600 M(S)/(S)Y (24 ST, BMT65)
- Puma 3100 M/Y/MY (12 ST, BMT65)
- Puma 5100 M/LY
- Puma GT2100, 2600 M
- Puma Inverturn 3000 M
- Puma MX1600 ST (BMT45)
- Puma MX1600, 2100 ST (BMT55)
- Puma MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY
- Puma S400 M
- Puma TL2000, 2500 M
- Puma TT1500, 1800 MS/SY
- Puma TT2000, 2500 MS/SY
- Puma V400 M
- Puma V550 M
- Puma VT450 M, VT450 M-2SP
- Puma VT750 M, M-2SP
- Puma VT900 M, M-2SP
- Puma VT1100 M
Ecoca:
- MT-3/MT-4 MC/MCSY
EMAG:
- VL 2, VLC 100 (BMT55)
- VL 4 (BMT55 Revolver-SW/turrert size 330)
- VL 6 (BMT65)
- VT 2, VTC 100-4, VL 2 P (BMT55)
- VT 4-4 (BMT65)
EMCO:
- Hyperturn 65 (BMT55)
- Hyperturn 95/110 SMB/SM2Y (BMT65)
- Hyperturn 645/665 (VDI40)
- Maxxturn 65 (VDI40)
- Maxxturn 65 M/MY/SM/SMY (BMT55)
- Maxxturn 110 (BMT65)
- Vertical VT 250/400
Eurotech:
- 730SLY, 830SLY
- E42SL
FOCUS CNC:
- FBL-510 - 540MC
- FNL/FBL-250Y/SY
Force One:
- FCL-450TM/S, 550TM/S, 580TM
Gildemeister:
- CTX 310 V4
- CTX 310 V6
- CTX 320 linear V4
- CTX 320 linear V5
- CTX 320 linear V6
- CTX 410 V4
- CTX 410 V6
- CTX 420 linear (Scheibenrevolver/face tooling turret)
- CTX 450/510 ECOLINE (DIN5480)
- CTX 510 (DIN5480)
- CTX 520 linear
- CTX 520 linear mit Y-Achse/with Y-axis
Goodway:
- GLS-150, 200 M (neue Revolverversion/new turret version)
- GLS-1500, 2000 M
- GMT-2000
- GS-2000 - 2800 (16-fach Revolver/16 stations turret)
- GS-2000 - 4000 M/MS (12-fach Revolver/12 stations turret)
- GS-3000 - 3600 alpha
- GTS-150 (neue Revolverversion/new turret version)
- GTS-200, 260
- GTW-1500
- GTX/GTZ-2000, 2600 (12-fach Revolver/12 stations turret)
- GTX/GTZ-2000, 2600 (16-fach Revolver/16 stations turret)
- GV-500, 780 M
Hardinge:
- GS 200, 250 MSY
- T-42 M/MT/MY/MYT/MS/MSY
- T-51, 65 M/MT/MY/MYT/MS/MSY
HURCO:
- TMM 10
Hwacheon:
- Cutex 160 MC/SMC
- Cutex 240 MC/SMC
- Hi-Tech 200 MC
- Hi-Tech 450 MC/SMC/YMC/YSMC
- Hi-Tech 550 MC
- Hi-Tech 850 MC/YMC
- VT 450 MC (BMT65)
- VT 550 MC
- VT 950, 1150 MC
Hyundai WIA:
- L230LMSA
- L300M/MS
- L400MA/MC/LMC
- L600, 700 800M/LM
- L2100SY
- LM1600, 1800TTSY
- LM2000, 2500TTM/TTMS/TTSY
- LV800RM / SKT-V80R/RM
- LV1100RM
- SKT160, 180TTMS/TTSY (BMT55)
- SKT200, 250TTM/MS/SY
- SKT250, 300M/MS
- SKT400M/LMC
- SKT600, 700LM
Jyoti:
- AX 300
- TMC 250, 350 (BMT45)
Kovosvit:
- MAS SP180 SMC, SY
- MAS SP280 MC, Y
LEADWELL:
- T-8M
LMW:
- LR30TML7
Mazak:
- Hyper Quardrex 100, 150 MSY
- Hyper Quadrex 200, 250 MSY
- Hyper Quadrex 200, 250 MSY (16D)
- Megaturn Smart 500, 600 M
- Multiplex 6100
- Multiplex 6200, 6200Y, 6250 (12D)
- Multiplex 6200Y (16D)
- Quick Turn Nexus 100 M, MY
- Quick Turn Nexus 100 MS, MSY
- Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY
- Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY (16D)
- Quick Turn Nexus 200, 250 MS, MSY
- Quick Turn Nexus 200, 250 MS, MSY(16D)
- Quick Turn Smart 100, 150 M S
- Quick Turn Smart 200, 250 M
- Quick Turn Smart 300, 350 M
- Super Quadrex 200, 250 M
- Super Quick Turn 100 M, MY
- Super Quick Turn 100 MS, MSY
- Super Quick Turn 200, 250 M, MY
- Super Quick Turn 200, 250 M, MY (16D)
- Super Quick Turn 200, 250 MS, MSY
- Super Quick Turn 200, 250 MS, MSY (16D)
Miyano:
- ABX-51,64 SY/TH2/TH3
- ABX-51,64 SYY/THY
- BND-51 SY2, BNE-34,51 SY5
- BNJ-34,42,51 S/SY, BNX-42 SY
Monforts:
- DNC 500, MHC, MNC 500 (Revolver 2/turret 2)
- RNC 400, 500 mit Gegenspindel/with subspindle
MTRent:
- MTcut T25, 32 Y/SY
Muratec:
- MT 12/200
- MT 100
Nakamura-Tome:
- NTY³-250
- SC-150
- SC-200
- SC-250
- Super Mill SC-200L
- Super Mill SC-200 L (Capto Revolver/turret)
- Super Mill WT-150, WT-150 II
- Super Mill WT-150 (Capto Revolver/turret)
- Super Mill WY-250
- Super Mill WY-250 (Capto Revolver/turret)
- Super NTJ
- Super NTJX
- Super NTM³
- Super NTY³, WY-100
- TW-10, TW-20 (16-Stationen/16 stations)
- WT-100
- WT-150, WT-150 II
- WT-250
- WT-250 II
- WY-250
Okuma:
- GENOS L300 MW/MYW
- LB/LU 2000-3000 EX M/MY/MW/MYW
- LB 4000 EX M/MY
- LT 2000 EX M/MY (16-fach Revolver/16 stations turret)
- LT 3000 EX M/MY
- Multus U3000, 4000 2S
ROMI:
- G 30 M
- GL 280 M
- GL 350 M
Saeilo Contur:
- LT-20 MC
- TSL-300 (Sternrevolver/radial tooling turret)
Samsung:
- PL 240 LM
- PL 45LM
- PL 2000, 2500 Y/SY/MS
- SL/PL-20, 25 MC
Spinner:
- TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45)
- TC 600 SMCY (BMT45)
Takisawa Taiwan:
- EX/NEX-508, 510, 908, 910
- EX-3.../5.../7.../9...
- FX-600
- LA-150M, 200
- LA-200, 250 M/Y
- NEX-108, 110 M/Y
- VTL-450 M
Takisawa:
- TCY-160, 200
- TMM-200, 250
- TNR-200, 250
- TS-3000/4000 T12 (3 Nutensteine/3 key turret)
- TY-2000
- TY-2000 (HPI Revolver/turret)
- TY-2000 (VDI40 Revolver/turret)
Tongtai:
- TNL-120T
Victor:
- VTurn II-23/26CV (DIN1809)
- VTurn II-23/26CV (DIN5480)
- VTurn-40/45 CM, YCM (BMT75)
- VTurn-A16/20CM, SCM, YCM, YSCM
- VTurn-A26CM, SCM, YCM, YSCM
- VTurn-A26CV
- VTurn-Q200
- VTurn-V1000 (CM)
YCM:
- GT-250, 300 MA/LMA/MB/LMB
- NT-2000, 2500 Y/SY
- TC-46 M